De erelonen

Wat zijn de erelonen ?

De erelonen zijn de vergoeding van de prestaties die de advocaat verricht voor de verdediging van de belangen van de cliënt. Ze omvatten onder meer (de lijst is niet beperkend) :

 

Hoe worden ze berekend ?

Onze opvattingen omtrent de toegankelijkheid van onze diensten en de transparantie bepalen ons beleid inzake erelonen.

In het kantoor worden drie berekeningsmethodes gehanteerd. De advocaat die u raadpleegt, zal u vanaf het eerste onderhoud uitleggen welke van de drie methodes hij of zij zal toepassen rekening houdend met de aard van uw dossier.

Elk ereloontarief, forfait of percentage wordt bepaald in functie van de graad van complexiteit van de zaak, de graad van ervaring en specialisatie van de advocaat en de hoogdringendheid waarmee er zal moeten worden opgetreden.

In alle gevallen zal de advocaat u tijdens het eerste onderhoud erom verzoeken een eerste provisie over te schrijven.

 

Kosten en btw

De kosten verbonden aan het dossier dat u toevertrouwt aan de advocaat, zijn – tenzij anders overeengekomen – niet begrepen in de erelonen en worden dus aangerekend bovenop het ereloon in functie van de werkelijk gemaakte kosten. Het betreft :

Bovendien zijn alle Belgische advocaten zijn sedert 1 januari 2014 onderworpen aan de btw. De erelonen en kosten worden dus verhoogd met 21% btw (de btw is aftrekbaar door de cliënt indien hij of zij zelf ook btw-plichtig is).

 

Consultatie

De advocaten van het kantoor ontvangen u op afspraak. Elke advocaat bepaalt zelf het tarief van de consultatie. Deze inlichting kan voorafgaandelijk aan de consultatie worden bekomen hetzij bij het secretariaat hetzij bij de betrokken advocaat.

De advocaat van dienst ontvangt u evenwel gratis en zonder afspraak, en dit van maandag tot vrijdag tussen 13u.30 en 18u.30.

 

Kosteloze juridische bijstand (voorheen pro deo)

Sommige advocaten van het kantoor aanvaarden om op te treden in het kader van de kosteloze juridische bijstand.

De toegang tot de kosteloze juridische bijstand is evenwel onderworpen aan strikte voorwaarden en aan de voorafgaandelijke mededeling van bepaalde documenten (zie http://www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-tweedelijnsbijstand).

De cliënt die in aanmerking komt voor kosteloze juridische bijstand zal op de eerste afspraak de documenten meebrengen die nodig zijn voor de aanstelling van de advocaat.