ALGEMENE VOORSTELLING

Het kantoor DAYEZ GEASSOCIEERDE ADVOCATEN is op 1 januari 2011 ontstaan vanuit de wens om een hecht team in stelling te brengen dat werkzaam is in een eigen gebouw en met een volstrekte autonomie, zowel wat betreft de visie op het beroep van advocaat als wat betreft de organisatie van het werk.

Het was en is onze ambitie om een stevige, dynamische en originele structuur te vormen, die in staat is om de noden van de cliënten die ons raadplegen snel en efficiënt te beantwoorden. Met dit doel voor ogen hebben we een structuur ontworpen die nagenoeg uniek is.

Ons kantoor is het hele jaar door geopend, van maandag tot vrijdag, van 8u.30 tot 12u.30 en van 13u.30 tot 18u.30. De advocaten ontvangen u op afspraak, maar ’s namiddags is er steeds een advocaat van dienst die u ontvangt zonder afspraak. De telefonische oproepen worden beantwoord zonder onderbreking binnen hetzelfde uurrooster.

We antwoorden de dag zelf op elk dringend verzoek tot tussenkomst (aanhoudingsmandaat, administratieve aanhouding, bevel om het grondgebied te verlaten, dagvaarding om te verschijnen voor de rechtbank, …).
Al naargelang het geval, behandelt de advocaat van dienst de zaak zelf of verwijst hij de cliënt door naar de advocaat die het meest onderlegd en het beschikbaarst is.

Wij zijn niet actief in alle takken van het recht (zie vakgebieden).
Wanneer we geraadpleegd worden voor een zaak die niet binnen onze competentiesfeer valt, dan oriënteren we de cliënt naar de confraters die ons het best in staat lijken om hem of haar verder te helpen. We beschikken hiertoe over een lijst van correspondenten voor elk vakgebied en in elk gerechtelijk arrondissement.

Naargelang de noodwendigheden, komen we met twee of meer advocaten tussen in hetzelfde dossier. Het is de bedoeling om op te treden met de meeste spoed en de meeste deskundigheid. In die optiek hechten we veel belang aan de groepsgeest en doen we intern regelmatig aan uitwisseling van praktijken en kennis.

We beoefenen ons beroep met passie en toewijding, in een geest van actief luisteren en dienstbaarheid. We gaan ervan uit dat onze rol eerst en vooral nuttig moet zijn.
Het komt erop aan de rechtszoekenden te helpen om hun problemen op te lossen, welke ook hun eigen verantwoordelijkheid moge zijn.
We leggen ons er dus in de eerste plaats op toe om een concreet antwoord te bieden op wat de persoon die ons raadpleegt, bekommert :
Kan ik het resultaat bekomen dat ik verlang ?
Welke zijn de slaagkansen ?
Hoeveel kost de procedure ?
Hoelang zal de procedure duren ?
Hoe verloopt de procedure ?

Deze zeer praktische opvatting van het beroep is niet zonder belang : ons hele optreden is erdoor gebonden.
Zo zullen wij bijvoorbeeld de cliënt afraden om een procedure in te stellen indien de zaak te weinig kansen op slagen biedt of indien de kost buiten verhouding staat tot de inzet van de zaak.
We ondernemen nooit iets dat nutteloos is of iets waarvan de uitkomst te onzeker is om de moeite waard te zijn.
Onze eerste opdracht bestaat erin om raad te geven.
Als er één of meerdere oplossingen kunnen worden overwogen, dan laten we de cliënt onmiddellijk weten wat elk van deze oplossingen kan kosten en hoeveel tijd ze vergt.
Als daarentegen de toestand hopeloos is, als er voor het probleem geen oplossing bestaat, dan past het dat de persoon hiervan in kennis wordt gesteld zonder kosten, of met een gematigde kost indien het dossier al prestaties en werkuren heeft gevergd.

Het belang van de cliënt moet te allen tijde primeren. Onze voornaamste motivatie bestaat erin om voor elk probleem een daadwerkelijke oplossing te vinden die duurzaam is en die, als het kan, ook snel tot stand komt.

We streven ernaar om in alle gevallen de juiste kost voor onze tussenkomst te vinden en hanteren daarbij gematigde tarieven voor prestaties van hoge kwaliteit.